I-M

Elżbieta J A K I M E K – Z A P A R T

BIBLIOGRAFIA
– Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 18: 2002) s. 355-372

Anna   G.   K I S T E R

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Komenda Okręgu Lublin AK w 1944 r.  (na podstawie akt WSR w  Lublinie) (nr 9: 1996)   s. 5-16

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Kto wydał „Zaporę” – raz jeszcze (nr 16: 2001) s. 257-259

Dorota K O C Z W A Ń S K A – K A L I T A

WYDARZENIA
– Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej (nr 18: 2002) s. 343-346

Jarosław   K O P I Ń S K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Działalność grupy Romana Dawickiego „Lonta” na terenie powiatów Łuków, Radzyń Podlaski i Siedlce w latach 1946-1956 (nr 13: 1999)   s. 63-81
– Inspektorat Radzyń Podlaski AK-ROAK-WiN (nr 11: 1998)   s. 79-106
– Relacje WiN-UPA w Inspektoracie WiN Biała Podlaska w latach 1945-1947 (nr 9: 1996)   s. 85-90

MATERIAŁY
– Sprawa chor. UB Franciszka Romaniuka oskarżonego o współpracę z wywiadem WiN (nr 16: 2001) s. 217-220

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Jerzy Sroka, Podlaska Dywizja Piechoty Armii Krajowej,  Biała Podlaska 1995 (nr 11: 1998)   s. 289-290

Maciej   K O R K U Ć

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Oddziały prowokacyjne UB i KBW w Małopolsce (nr 8: 1995)   s. 97-108
– Zgrupowanie partyzanckie „Błyskawica” (nr 5: 1994)   s. 31-46

Z DOKUMENTÓW WiN-u
Listy kuriera „Mietka” (nr 15: 2001)   s. 125-145

Franciszek KOSOWICZ

– Oddział Osłony przy Komendzie Głównej DSZ i II Zarządzie Głównym WiN (do druku podał Filip Musiał) (nr 17: 2002) s. 205-230

Andrzej   K O S T R Z E W S K I

WSPOMNIENIA
– Lewandowski (nr 5: 1994)   s. 115-117

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
– KACZMARCZYK Alojzy (nr 2: 1992)   s. 137-138
– LANGNER Wiktor Zbigniew (nr 5: 1994)   s. 189-190
– SKORUPKA Ignacy (nr 3: 1993)   s. 183-185

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Dionizy Garbacz, Andrzej Zagórski, W kleszczach czerwonych, Rzeszów 1991 (nr 5: 1994)   s. 223
– Mieczysław Jaworski, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945-1965, Warszawa 1984 (nr 3: 1993)   s. 201-207
– Zbigniew K. Wójcik, Andrzej Zagórski, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994 (nr 6: 1995)   s. 267-268
– Wyroki, których być nie powinno (Stefan Zwoliński, Skazani na śmierć przez sądy WP w latach 1944-1945. Wyroki, których być nie powinno,„Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 1: 1992, s. 219-251 (nr 2: 1992)   s. 145-148

Ludwik   K U B I K

WSPOMNIENIA
– Kościół w latach przełomu (nr 6: 1995)   s. 123-126
– Sprawa „Anny” (nr 9: 1996)   s. 115-119

Z DOKUMENTÓW WiN-u
– Memoriał do Rady Bezpieczeństwa ONZ (nr 2: 1992)   s. 51-83
– Po 47 latach – O wolność obywatela i niezawisłość państwa. Wytyczne ideowe WiN-u z 15 IX 1945 r. (nr 1: 1992)   s. 84-88

Andrzej   K U L E R

MATERIAŁY
– Dokumenty londyńskiego II Oddziału Sztabu Głównego WP w archiwach Polski Ludowej ? (nr 14: 2000)   s. 165-168
– Rys historyczny placówki AK Kańczuga (nr 15: 2001)   s. 147-181

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Kilka uwag o przyczynach śmierci Augusta Emila Fieldorfa „Nila”  (nr 7: 1995)   s. 251-254
– Polacy na nieludzkiej ziemi (nr 8: 1995)   s. 211-224

Lucyna   K U L I Ń S K A

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Próba rekonstrukcji dróg łączności pomiędzy obozem narodowym w Polsce a emigracją w latach 1945-1947 (nr 9: 1996)   s. 91-104

Jerzy K U Ł A K

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Walki zgrupowania NZW-WiN na Białostocczyźnie wiosną 1946 r (nr 16: 2001) s. 35-56

Władysław   K U P I E C

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Procesy odszkodowawcze żołnierzy AK i działaczy WiN w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu w latach 1960-1969 (nr 13: 1999)   s. 125-145

Janusz   K U R T Y K A

Z DOKUMENTÓW WiN-u
– Listy kuriera „Mietka” (nr 15: 2001)   s. 125-145
– „Marek” i zdrajcy. Korespondencja ppłk. Józefa Maciołka z „Wiktorem” i „Kosem” (nr 16: 2001) s. 109-162
– Przejęte sprawozdanie. Jeszcze jeden dokument z okresu rozbicia IV Zarządu Głównego WiN (nr 5: 1994)   s. 119-129
– Rozbicie IV Zarządu Głównego WiN i początek prowokacji w świetle dokumentów Archiwum Delegatury Zagranicznej  WiN (nr 4: 1993)   s. 130-170

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
– BNIŃSKI Wacław Hilary (nr 13: 1999)   s. 259-267
– OKULICKI Leopold (nr 5: 1994)   s. 195-201
– URSYN-NIEMCEWICZ Jerzy Samuel (nr 13: 1999)   s. 278-283

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Jeszcze o monografii Zrzeszenia WiN, o rozbiciu IV Zarządu Głównego i o początkach prowokacji (nr 4: 1993)   s. 219-240
– Nowa książka o cichociemnych (K. A. Tochman, Słownik biograficzny Cichociemnych, t. I, Oleśnica 1994) (nr 6: 1995)   s. 259-265
– Henryk Piecuch, Akcje specjalne. Tajna historia Polski od Bieruta do Ochaba, Warszawa 1996 (nr 9: 1996)   s. 300-303
– W stylu minionej epoki. Rozważania nad książką dr. Zygmunta Woźniczki pt.: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (nr 3: 1993)   s. 186-200

Marek   L A S O T A

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Ryszard Terlecki, Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977-1981, Kraków-Rzeszów 2000 (nr 15: 2001)   s. 298-299

Zbigniew   L A Z A R O W I C Z

– „Klamra” – mój ojciec (cz.I) (nr 3: 1993)   s. 70-117
– „Klamra” – mój ojciec (cz.II) (nr 4: 1993)   s. 86-125
– „Klamra” – mój ojciec (cz. III) (nr 5: 1994)   s. 69-110
– „Klamra” – mój ojciec (dokończenie) (nr 7: 1995)   s. 81-128

Zygmunt   Ł A N O W S K I

WSPOMNIENIA
– Relacja o moich przeżyciach od zakończenia walk o Lwów w lipcu 1944 r. do powrotu do Polski z ZSRR w grudniu 1947 r. (nr 13: 1999)   s. 147-160

Tadeusz   Ł A S Z C Z E W S K I

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
– BLUMSKI Zygmunt Izydor (nr 12: 1999)   s. 247-248
– ŻYŁKA-ŻEBRACKI Zygmunt (nr 15: 2001)   s. 277-279

Rafał   Ł Ę T O C H A

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Wiktor Poliszczuk, Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto-Warszawa 1996 (nr 11: 1998)   s. 286-288

Jerzy Cezary   M A L I N O W S K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w Inspektoracie Chełm (1945-1951) (nr 6: 1995)   s. 41-49

Tomasz   M A R S Z E W S K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Rozbicie Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej (nr 10: 1997)   s. 67-96

Tomasz   M A T Y S Z E W S K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Uwagi do artykułu Jerzego Węgierskiego (nr 9: 1996)   s. 66-68

Grzegorz   M A Z U R

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
– KRASZEWSKA-ANCEREWICZ Wanda (nr 9: 1996)   s. 226-228
– OSZAST Janina Celina (nr 9: 1996)   s. 231-233

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Dokumenty NKWD (NKWD i polskoje podpolje 1944-1945 (po „Osobym papkam J.W. Stalina, pod red. A. F. Noskowej, Moskwa 1994 (nr 7: 1995)   s. 255-259

Marek   M I C H A L I K

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Wizerunek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w wybranych tytułach prasy centralnej z lat 1945-1947 (nr 12: 1999)   s. 5-42
– Wizerunek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w wybranych tytułach prasy centralnej z lat 1945-1947 (cz. II) (nr 13: 1999)   s. 5-62
– Zbigniew Zakrzewski „Bryła” (nr 7: 1995)   s. 41-57

Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU
– Proces Zarządu Okręgu Łódzkiego WiN w styczniu 1947 r. (nr 7: 1995)   s. 211-226

Grzegorz   M O T Y K A

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Atak na Hrubieszów (nr 8: 1995)   s. 87-96

Filip   M U S I A Ł

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Jeszcze o orzecznictwie Jana Kołodzieja. Uzupełnienia do artykułu Krzysztofa Szwagrzyka (nr 16: 2001) s. 103-107
– Między prawdą a propagandą. Przebieg procesu krakowskiego na sali sądowej i w propagandzie komunistycznej (11 VIII – 10 IX 1947 r.) (nr 18: 2002) s. 163-210
– Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946-1955). Organizacja, funkcjonowanie, wyroki śmierci (nr 17: 2002) s. 49-108

WSPOMNIENIA
– Franciszek Kosowicz, Oddział Osłony przy Komendzie Głównej DSZ i II Zarządzie Głównym WiN (do druku podał Filip Musiał) (nr 17: 2002) s. 205-230
– Wiesława Ralska, Wspomnienia z procesu II Zarządu Głównego WiN (do druku podał Filip Musiał) (nr 18: 2002) s. 249-252

MATERIAŁY
– „Zeznanie własne” Franciszka Niepokólczyckiego (nr 18: 2002) s. 265-270

Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU
– Komunistyczna propaganda w zeznaniach oskarżonych w procesie krakowskim (nr 18: 2002) s. 277-284
– Terror w mediach. Proces krakowski w prasie lokalnej (nr 18: 2002) s. 285-294
– Trzy dokumenty ze śledztwa w sprawia II ZG WiN (nr 16: 2001) s. 221-224
– Wyrok w sprawie Stanisławy Rachwał (nr 17: 2002) s. 265-274

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
– KACZMARCZYK Alojzy (nr 18: 2002) s. 295-300
– KOSOWICZ Jan (nr 17: 2002) s. 279-282
– MǕNCH Henryk Ryszard (nr 18: 2002) s. 309-314
– RACHWAŁ Stanisława (nr 17: 2002) s. 301-306

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Adam Kamiński Diariusz podręczny 1939-1945, Warszawa2001 (Filip Musiał, Teodor Gąsiorowski) (nr 17: 2002) s. 309-314
– Krzysztof Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa 1944-1954, Warszawa 2000 (nr 15: 2001)   s. 295-297

BIBLIOGRAFIA
– Materiały do bibliografii prasowej procesu krakowskiego (nr 18: 2002) s. 347-354