Informacje dla Autorów

INFORMACJA DLA AUTORÓW „ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH WiN-u”

Przypominamy, że wszystkie prace redakcyjne przy wydawaniu „Zeszytów Historycznych WiN-u” wykonywane są społecznie. Dlatego apelujemy do P.T. Autorów, aby stosowali się ściśle do niżej podanych zasad opracowywania tekstów:

1. Odnośniki do przypisów powinny być umieszczone w tekście przed znakami interpunkcyjnymi: kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem gdy kończy je skrót r. – rok lub podobny) lub przecinkiem, średnikiem wewnątrz zdania (z wyjątkiem, gdy muszą być umieszczone między słowami, których nie oddziela znak interpunkcyjny).

2. W bibliografii i przypisach powinien być zachowany następujący schemat opisu:

a) druki zwarte: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku tytuł (kursywą), po przecinku ewentualny tom, po przecinku miejsce i rok wydania, po przecinku strony; po tytule publikacji zamieszczonej w pracy zbiorowej piszemy: [w:] tytuł pracy zbior. i j.w.

b) artykuły w czasopismach: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku tytuł artykułu (kursywą), po przecinku tytuł czasopisma w cudzysłowie, po przecinku rocznik (tom, numer), dwukropek, rok wydania, zeszyt (numer, część) w obrębie rocznika, przecinek, strony. Stosujemy w opisach cyfry arabskie. Przy cytowaniu publikacji z „Zeszytów Historycznych WiN-u” podajemy po tytule czasopisma i przecinku nr kolejny, dwukropek i rok (np. nr 8: 1996).

3. W bibliografii do Materiałów do „Słownika biograficznego…” źródła powinny być uporządkowane w następującej kolejności: archiwalia, źródła i opracowania drukowane, opracowania nie drukowane (maszynopisy), relacje. W obrębie poszczególnych grup obowiązuje układ alfabetyczny.

4. W pełnych datach (dzień, miesiąc, rok) nazwy miesięcy podajemy cyfrą rzymską, bez oddzielających je kropek; w pozostałych przypadkach w ich brzmieniu słownym; wyraz „rok” skracamy (r.) – np. 1 VII 1945 r.; 1 lipca; w lipcu 1945 r.

5. W przypadku nadesłania wydruku komputerowego prosimy dołączyć płytę CD.

6. Do tekstu prosimy dołączyć streszczenie artykułu w języku angielskim oraz notkę o Autorze, zawierającą podstawowe informacje: rok urodzenia, zawód, stopień lub tytuł naukowy, miejsce pracy, tematyka zainteresowań historycznych, przeszłość kombatancka.

7. W związku z powszechnym wejściem do obiegu naukowego archiwaliów byłego aparatu represji przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej, wprowadzamy nowe skróty, które mają ułatwić korzystanie z bibliografii. Ponieważ przyjęty w IPN system konstruowania sygnatur archiwalnych zakłada, że część sygnatury jest nazwą oddziałowego archiwum, nie powtarzamy w przypisach nazwy oddziału IPN, lecz piszemy od razu sygnaturę, np.: IPN Kr 056/1, t. 1. Poniżej zamieszczamy wykaz symboli literowych miast, w których znajdują się oddziały i delegatury
IPN:
Bi Białystok
By Bydgoszcz
Gd Gdańsk
GW Gorzów Wielkopolski
Ka Katowice
Ki Kielce
Kr Kraków
Ko Koszalin
Lu Lublin
Ol Olsztyn
Łd Łódź
Op Opole
Po Poznań
Ra Radom
Rz Rzeszów
Sz Szczecin
Wa Warszawa
Wr Wrocław
Będący częścią sygnatury skrót IPN BU, bez symbolu miasta, oznacza, że dokument pochodzi z centralnego Archiwum IPN w Warszawie.

8. Przy powoływaniu się na źródła archiwalne prosimy stosować zapis: nazwa archiwum, sygnatura, tytuł (nazwa) jednostki archiwalnej, tytuł (nazwa) dokumentu, miejsce i data jego wystawienia, karty.