Redakcja Zeszytów

REDAKCJA „ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH WiN-u” :

Wojciech Frazik_FM (2)Wojciech Frazik (redaktor naczelny) – ur. 1962, dr, historyk, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (w l. 2006-2012 Naczelnik OBEP), w l. 2003-2010 wiceprezes ds. wydawniczych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego „Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość”. Redaktor „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, redaktor słownika biograficznego „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956”. Współautor m.in.: Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny; Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze; Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w latach 1945-1990. Informator personalny. Autor m.in. Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916–1993).

Filip_MusiałFilip Musiał (z-ca redaktora naczelnego) – ur. 1976, dr hab., historyk, politolog, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, profesor nadzwyczajny w Akademii Ignatianum w Krakowie, członek redakcji „Horyzontów Polityki”, członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Redaktor i współredaktor naukowych serii wydawniczych „Niezłomni”, „Normatywy aparatu represji”, „Zagadnienia źródłoznawcze”, a także popularno-naukowej serii „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL”. Autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu książek; ostatnio opublikował: Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989 (współautor); Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945–1989.

Dawid_GolikDawid Golik (sekretarz redakcji) – ur. 1984, dr, historyk, politolog, pracownik Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Redaktor słownika biograficznego „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956”, a w l. 20122016 „Biuletynu IPN. Pamięć pl.” Autor m.in. Obszar opanowany przez „leśnych”. Działania partyzanckie oraz represje aparatu bezpieczeństwa na terenie Ochotnicy w latach 1945–1956; Partyzanci „Lamparta”. Historia IV batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich AK.

 

zblewski_zdzisZdzisław Zblewski – ur. 1967, dr hab., historyk, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek redakcji półrocznika naukowego IPN „Pamięć i Sprawiedliwość” oraz redaktor naczelny kwartalnika „Prace Historyczne”. Autor i współautor kilku książek, m.in.: Abecadło PRL-u; Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945-1948. Geneza, struktury, działalność; Utopia nad Wisłą: historia Peerelu (współautor).

 

Michał_WenklarMichał Wenklar – ur. 1980, dr, politolog, historyk, Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, adiunkt Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor i redaktor kilku książek, m.in. Nie tylko WiN i PSL. Opór społeczny w latach 1945–1956 w powiecie tarnowskim.

CK.2015Cecylia Kuta – ur. 1974, dr, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej oraz czasopisma „Glaukopis”. Badacz dziejów organizacji katolików świeckich po II wojnie światowej, środowisk twórczych oraz opozycji w PRL. Autorka m.in. monografii: „Działacze” i „Pismaki”. Aparat bezpieczeństwa wobec organizacji katolików świeckich w Krakowie w latach 1957–1989, edytorka tomu źródłowego NSZZ „Solidarność” Małopolska w materiałach Służby Bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, współautorka Od uległości do niezależności. Literaci i literatura w latach 1944–1989/1990.

Peter Borza – ur. 1975, dr hab., historyk, pracuje w Katedrze Nauk Historycznych Wydziału Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja).

Katarzyna Frazik – ur. 1963, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Andrzej Kurtyka – ur. 1968, dr, anglista, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pełna lista byłych redaktorów i autorów „Zeszytów Historycznych WiN-u”.

Redaktorzy czekają na Państwa uwagi, opinie i informacje.
Zapraszamy do korzystania z poczty elektronicznej, nasz adres: redakcja@zhwin.pl