ZH WiN-u nr 32-33

 FRAGMENTY TEKSTÓW :

„Wstęp do Zeszytów”

   24

„Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 32-33: 2010

 

 

SPIS TREŚCI: 

 

JANUSZ KURTYKA (1960–2010)
Filip Musiał
Janusz Marek Kurtyka (1960–2010) 9
Bibliografia prac Janusza Kurtyki
opracowali Waldemar Bukowski, Wojciech Frazik i Filip
Musiał
39
Bibliografia wywiadów prasowych i oficjalnych wypowiedziJanusza Kurtyki z lat 2000–2010
opracował Piotr Gajewski 53
OPRACOWANIA I ARTYKUŁ
Krzysztof Kawalec
Problem penetracji z zewnątrz życia politycznego II
Rzeczypospolitej. Kilka uwag
61
Sławomir Kalbarczyk
Iwan Sierow a Polska w latach II wojny światowej. Część I:
Lata 1939–1941
67
Mateusz Szpytma
Pars pro toto. Katyńczycy z Markowej
– major Antoni Fleszar i kapitan Władysław Ciekot
91
Jacek Żurek
Na górze Nebo (Żydzi polscy w niewoli sowieckiej –
przyczynek)
115
Krystyna Samsonowska
Leon Schönker – niezwykły życiorys 135
Teodor Gąsiorowski
Czy „Bariera” mogła zatrzymać niemieckie dywizje pancerne? 145
Monika Bielak
Okręg Warszawa ZWZ–AK – stan badań 153
Maciej Korkuć
Sabotaż czy kolaboracja? Przyczynek do dyskusji o
przenikaniu ludowców do UB
167
Jolanta Mysiakowska-Muszyńska
Koncepcje ideowe i polityczne środowiska
Komitetu Legalizacyjnego Stronnictwa Narodowego (lipiec
– październik 1945 r.)
183
Tomasz Balbus
Nie chcemy osiemnastej republiki! Akcja odwetowa oddziału
Wiktora Wójcika „Wilczka” w Czastarach koło Wielunia (18
II 1946 r.)
201
Mariusz Krzysztofiński
…Mówiliśmy, aby Polacy z Ukraińcami szanowali się… Casus
ks. Franciszka Kościa .
231
Marcin Maruszak
Oddział Franciszka Rejmana „Bicza” i Leona Słowika „Uzdy”.
Geneza, struktury i działalność (1944–1947)
239
Bogdan Sekściński
Lubelska bitwa o handel (1946–1954) 297
Alicja Paczoska-Hauke
Antoni Fryszkowski „Ryś” (1924–1948). Żołnierz kujawskiego
podziemia niepodległościowego
323
Krzysztof Kaczmarski
Przypadek majora „Lucjana”.
Zarys biografii Józefa Barana vel Chrząszczyńskiego
(1899–1969)
329
Michał Wenklar
Akowcy z Kresów Południowo-Wschodnich w aktach
krakowskiego UB–SB
341
Krzysztof Szwagrzyk
Między sądem a sumieniem – casus mjr. Tadeusza Lercela 373
Rafał Drabik
Stanisław Szot – funkcjonariusz UB, aparatczyk PPR/PZPR 381
Elżbieta Pietrzyk
Kryptonim „Klasa” i „Zielony” – sprawa Ignacego Jakubca 389
Katarzyna Florczyk
Kobiety ze sztandarem. Maria Kapturska, Helena Przybyłek,
Stanisława Sobańska
399
Monika Komaniecka
Inwigilacja gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza i ppłk.
Ludwika Muzyczkiprzez SB metodami techniki operacyjnej
407
Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Od „Odrodzonych Narodowych Sił Zbrojnych” do „Falangi”.
Zarys dziejów konspiracyjnej organizacji młodzieżowej w
Radomiu (1960–1961)
419
Paweł Piotrowski
Kompanie polowe w ludowym Wojsku Polskim jako forma
represji politycznych.Zarys problemu
429
Małgorzata Ptasińska-Wójcik
Hłasko – dylemat Giedroycia 445
Leszek Sobol
Współczesna historia krakowskich dwunastu apostołów z
ulicy Grodzkiej
463
Stanisław A. Bogaczewicz
Biskup Paweł Latusek (1910-1973). W służbie Kościoła Ziemi
Śląskiej
469
Roksana Szczęch
Praca ideowo-wychowawcza PZPR w KM MO w Krakowie w latach
1975–1976
477
Justyna Błażejowska
„Głos” niepodległości. Wokół narodzin i pierwszych
miesięcy istnienia pisma
497
Marcin Kasprzycki
Sprawa operacyjnego rozpracowania „Instrukcja” (1982) 513
Sebastian Ligarski
Operacja „Podmuch”.
Lubińscy „bombiarze” w walce o niepodległość w czasie
stanu wojennego
525
Grzegorz Majchrzak
Z czarnych kart „wymiaru sprawiedliwości” w PRL – stan
wojenny
533
Monika Litwińska
Wokół historii Ottona Schimka – ponownie zapomnianego
bohatera
549
Cecylia Kuta
Bohaterowie – „bandytami”, zbrodniarze – „bohaterami”.
Wizerunek podziemia niepodległościowego w opracowaniach
z okresu PRL
569
WSPOMNIENIA
Krystyna Widelska-Własik
Nie żałuję tych moich młodych lat…
opracowała Marzena Kruk
593
PUBLICYSTYKA POLSKI NIEZAWISŁEJ
Uwagi na czasie (1945)
do druku podał Wojciech Frazik 643
Dosyć tego! (Ulotka Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj z
1945 roku)
do druku podał Wojciech Frazik 649
MATERIAŁY
Morale funkcjonariuszy SB i MO w Małopolsce w ostatnich latach PRL (wybór
dokumentów)
opracował Piotr Milczanowski 653
Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU
Wytyczne do pracy Sekcji I MUBP w Częstochowie z 1945 roku
opracował Dariusz Węgrzyn 685
Weszli przemocą i wyrzucają. Eksmisja sióstr marianek z
klasztoru w Branicach
opracował Józef Marecki 693
Eksperyment chrzanowski. Nowe formy i metody działań
operacyjnych SB w województwie krakowskim w latach
1962–1963
opracowali Rafał Dyrcz, Justyna Kubik 709
ŹRÓDŁOZNAWSTWO
Filip Musiał
Pomiędzy współpracą a jej zaprzeczeniem. Trzeci głos w
sprawie kontaktu operacyjnego „Zebu”
749
Grzegorz Karbowiak
Kandydat na tajnego współpracownika ps. „Te”. Przyczynek
do dyskusji nad współpracą z SB
785
MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW
WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy):
PECIAK Jan Jakub
opracował Dawid Golik 795
SOBOCIŃSKI Bolesław
opracował Rafał Sierchuła 805
ŻELECHOWSKI Tadeusz Józef
opracował Krzysztof A. Tochman 809
DYSKUSJE – POLEMIKI – RECENZJE
Piotr Gontarczyk
(Pomyłka, która raczej była. Jeszcze raz o wpadce
komunistycznej drukarni przy ulicy Grzybowskiej
815
Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
W poszukiwaniu wartości poznawczych książki Jana Tomasza
Grossa Strach
837
WYDARZENIA
Filip Musiał
Zmarł generał Mieczysław Huchla 843
BIBLIOGRAFIA
Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN
opracowałi Wojciech Frazik, Marian Marek Kozielski 851